Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Hotărârea nr.1 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018, din excedentul bugetului local – Vezi detalii
  Hotărârea nr.2 privind aprobare destinatie si folosire sume din excedentul bugetului local al comunei Vulcan pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.3 privind stabilire taxa apa-canal in comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.4 privind aprobarea valorificarii partizilor pe picior din productia anului 2019, precum si preturile de pornire la licitatie, pentru masa lemnoasa din fondul forestier al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.5 privind aprobare construire capela mortuara in localitatea Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.6 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Vulcan, judetul Brasov a unei suprafete de teren si modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea unei noi pozitii – Vezi detalii
  Hotărârea nr.7 privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de catre SC Comprest SA, in comuna Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.8 privind aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF 101337, nr.cad. 101337 Vulcan, in suprafata de 406 mp, apartinand domeniului privat al comunei Vulcan, domnului Calburean Gabriel-Gheorghe – Vezi detalii
  Hotărârea nr.9 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii “Drum comunal Vulcan (Drum Zona Agrement Vulcan si Legatura Zona Agrement – DJ 112A)”, dupa incheierea contractului de achizitie publica – Vezi detalii
  Hotărârea nr.10 privind anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Hotărârea nr.11 privind aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF 101358, nr.cad. 101358 Vulcan, in suprafata de 387 mp, apartinand domeniului privat al comunei Vulcan, doamnei Lazar Marcela – Vezi detalii
  Hotărârea nr.12 privind stabilire indemnizatie de sedinta pentru participarea la sedintele de consiliu si de comisii de specialitate, pentru consilierii locali – Vezi detalii
  Hotărârea nr.13 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto din productia anului 2019 si forma de licitatie – Vezi detalii
  Hotărârea nr.14 privind aprobarea valorificarii partizilor pe picior din, posibilitatea anului 2019 – produse secundare si forma de licitatie – Vezi detalii
  Hotărârea nr.15 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul Primariei comunei Vulcan, in semestrul II / 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.16 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat in baza Legii nr.416/2001, in anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.17 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei CLUBUL SPORTIV VULCAN in anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.18 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Vulcan pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.19 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vulcan la data de 31.12.2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.20 privind aprobarea valorilor de inventar actualizate ale bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.21 privind aprobarea rezultatelor financiare pe anul 2018 ale Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti, pentru comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.22 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti, pentru padurea comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.23 privind actualizarea pretului contractului de executie lucrari, incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Drum comunal Vulcan (Drum Zona Agrement Vulcan si Legatura Zona Agrement – DJ 112A)” – Vezi detalii
  Hotărârea nr.24 privind aprobarea raportului primarului pe anul 2018 privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.25 privind aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate, pentru elaborarea proiectului de Act aditional al contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritoriala de competenta a UAT membre de la care a primit mandat special pentru elaborarea regulamentului serviciului, a caietului de sarcini si a studiului de oportunitate – Vezi detalii
  Hotărârea nr.26 privind stabilire coeficienti de salarizare si modificare Anexa I la HCL 83/2018, adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.27 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.28 privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local Vulcan spre adoptare – Vezi detalii
  Hotărârea nr.29 privind stabilire taxa apa-canal in comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.30 privind aprobarea bugetului local al comunei Vulcan pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.31 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala, organizat la nivelul comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.32 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Vulcan, judetul Brasov, a unei suprafete de teren si modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea unei noi pozitii – Vezi detalii
  Hotărârea nr.33 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta si/sau reprezentare juridica pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.34 privind anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Hotărârea nr.35 privind actualizarea pretului contractului de executie lucrari incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Drum comunal Vulcan (Drum Zona Agrement Vulcan si Legatura Zona Agrement – DJ 112 A) – Vezi detalii
  Hotărârea nr.36 privind aprobarea listei preturilor de pornire la licitatiile de masa lemnoasa fasonata la drum auto si a sortimentelor valorificate catre populatie la drum auto si depozit de lemn, productia anului 2019 si a modalitatii de vanzare a acestora – Vezi detalii
  Hotărârea nr.37 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru UAT Vulcan pentru perioada 2019 – 2028 – Vezi detalii
  Anexa la H.C.L. nr.37 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru UAT Vulcan pentru perioada 2019 – 2028 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.38 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vulcan pe trimestrul I, anul 2019 si darea de seama la data de 31.03.2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.39 privind aprobarea repartizarii imobilului situat in localitatea Colonia 1 Mai nr.7, comuna Vulcan, jud. Brasov, fam. Zarnescu Tudor, prin contract de inchiriere – Vezi detalii
  Hotărârea nr.40 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6% – Vezi detalii
  Anexa la H.C.L. nr.40 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6% – Vezi detalii
  Hotărârea nr.41 privind insusirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Solutia e-SCIM”, www.e-scim.ro – Vezi detalii
  Hotărârea nr.42 privind aprobare “Plan de analiza si acoperire a riscurilor generatoare de situatii de urgenta pe raza comunei Vulcan” – Vezi detalii
  Hotărârea nr.43 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINUL CULTURAL VULCAN – Vezi detalii

 • Hotărârea nr.2 privind modificarea art.2 si 3 al HCL nr.54/2017 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.3 privind aprobarea preturilor de referinta ale masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan, judetul Brasov, de catre Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A., pentru anul de productie 2018  – Vezi detalii
  Hotărârea nr.4 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa aferent anului 2018, care urmeaza a se recolta/valorifica din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan, judetul Brasov, catre agenti economici atestati, precum si catre populatie – Vezi detalii
  Hotărârea nr.5 privind aprobare valorificare lemn de foc pentru populatie provenit din vreascuri/uscaturi/resturi de exploatare din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.6 privind stabilirea volumului de masa lemnoasa valorificata/familie, pe anul 2018, pentru populatia comunei Vulcan, judetul Brasov, din padurea comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.7 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal  – Construire pensiune – Vezi detalii
  Hotărârea nr.8 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare hidroenergetica MHC Codlea 2 si racordarea la sistemul energetic national – Vezi detalii
  Hotărârea nr.9 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.10 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice in cota de 100% pentru anul scolar 2017-2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.11 privind aprobarea acordarii de burse elevilor Scolii Gimnaziale Vulcan si Colonia 1 Mai si stabilirea cuantumurilor acestora, pentru anul scolar 2017-2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.12 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului de ajutor social, acordat in baza legii nr.416/2001 in anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.13 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul Primariei comunei Vulcan, in semestrul II /2017 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.14 privind aprobarea actului aditional la contractul de concesiune nr.624 din 17.04.1997 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.15 privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.46 /2017 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.16 privind aprobarea rezultatelor financiare pe anul 2017 al Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti, pentru comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.17 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta, pentru participarea la sedintele de consiliu si de comisii de specialitate, pentru consilierii locali – Vezi detalii
  Hotărârea nr.18 privind aprobarea bugetului local al comunei Vulcan pentru anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.19 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.20 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare prin procedura competitive, in comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.21 privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a UAT Comuna Vulcan a unor terenuri din comuna Vulcan, satul Colonia 1 Mai, Jud.Brasov – Vezi detalii

 • Hotărârea nr.1 privind acoperirea definitiva a deficitului anului 2016 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.2 privind aprobarea contului de executie bugetara a Comunei Vulcan pe trimestrul al IV-lea al anului 2016 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.3 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului  RA, pentru Comuna Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.4 privind aprobarea rezultatelor financiare pe anul 2016 ale Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului  RA, pentru Comuna Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.5 privind aprobare, restituire sume necuvenite pentru finantarea nerambursabila a proiectului “Retea canalizare, Comuna Vulcan, Judetul Brasov” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.6 privind aprobarea majorarii sumei reprezentind ajutor de inmormantare, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, la 500 lei – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.7 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul primariei comunei Vulcan, in semestrul al II-lea, 2016 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.8 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2017 pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.9 privind aprobarea programului anual al Comunei Vulcan pentru finantarea nerambursabila a activitatilor, pentru urmatorul program de utilitate publica: Programul “Sportul pentru toti” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.10 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.11 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.12 privind aprobarea bugetului local al Comunei Vulcan pentru anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.13 privind modificarea cotizatiei anuale a Asociatiei Tinutul Barsei  – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.14 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a suprafetei in cota de 396/400 din terenul in suprafata de 505 mp … –
  Hotărârea nr.15 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a suprafetei de 242 mp … –
  Hotărârea nr.16 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a suprafetei de 3.241 mp … –
  Hotărârea nr.17 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a cotei de 10/12 din suprafata de 1460 mp … –
  Hotărârea nr.18 privind aprobare contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a UAT Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.19 privind aprobarea prelungirii contractului d-nului Av.Savu Danila in vederea acordarii de servicii juridice pe durata anului 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.20 privind aprobarea contului de executie bugetara a Comunei Vulcan pe trimestrul I, anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.21 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Clubul Sportiv Vulcan in anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.22 privind aprobare vanzare imobile din proprietatea privata a UAT Vulcan – Vizualizează hotărârea