Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Hotărârea nr.1 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018, din excedentul bugetului local – Vezi detalii
  Hotărârea nr.2 privind aprobare destinatie si folosire sume din excedentul bugetului local al comunei Vulcan pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.3 privind stabilire taxa apa-canal in comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.4 privind aprobarea valorificarii partizilor pe picior din productia anului 2019, precum si preturile de pornire la licitatie, pentru masa lemnoasa din fondul forestier al comunei Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.5 privind aprobare construire capela mortuara in localitatea Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.6 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Vulcan, judetul Brasov a unei suprafete de teren si modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea unei noi pozitii – Vezi detalii
  Hotărârea nr.7 privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de catre SC Comprest SA, in comuna Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.8 privind aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF 101337, nr.cad. 101337 Vulcan, in suprafata de 406 mp, apartinand domeniului privat al comunei Vulcan, domnului Calburean Gabriel-Gheorghe – Vezi detalii
  Hotărârea nr.9 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii “Drum comunal Vulcan (Drum Zona Agrement Vulcan si Legatura Zona Agrement – DJ 112A)”, dupa incheierea contractului de achizitie publica – Vezi detalii
  Hotărârea nr.10 privind anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Hotărârea nr.11 privind aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF 101358, nr.cad. 101358 Vulcan, in suprafata de 387 mp, apartinand domeniului privat al comunei Vulcan, doamnei Lazar Marcela – Vezi detalii
  Hotărârea nr.12 privind stabilire indemnizatie de sedinta pentru participarea la sedintele de consiliu si de comisii de specialitate, pentru consilierii locali – Vezi detalii
  Hotărârea nr.13 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto din productia anului 2019 si forma de licitatie – Vezi detalii
  Hotărârea nr.14 privind aprobarea valorificarii partizilor pe picior din, posibilitatea anului 2019 – produse secundare si forma de licitatie – Vezi detalii
  Hotărârea nr.15 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul Primariei comunei Vulcan, in semestrul II / 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.16 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat in baza Legii nr.416/2001, in anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.17 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei CLUBUL SPORTIV VULCAN in anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.18 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Vulcan pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.19 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vulcan la data de 31.12.2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.20 privind aprobarea valorilor de inventar actualizate ale bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.21 privind aprobarea rezultatelor financiare pe anul 2018 ale Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti, pentru comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.22 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti, pentru padurea comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.23 privind actualizarea pretului contractului de executie lucrari, incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Drum comunal Vulcan (Drum Zona Agrement Vulcan si Legatura Zona Agrement – DJ 112A)” – Vezi detalii
  Hotărârea nr.24 privind aprobarea raportului primarului pe anul 2018 privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.25 privind aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate, pentru elaborarea proiectului de Act aditional al contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritoriala de competenta a UAT membre de la care a primit mandat special pentru elaborarea regulamentului serviciului, a caietului de sarcini si a studiului de oportunitate – Vezi detalii
  Hotărârea nr.26 privind stabilire coeficienti de salarizare si modificare Anexa I la HCL 83/2018, adoptata de Consiliul Local al comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.27 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.28 privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local Vulcan spre adoptare – Vezi detalii
  Hotărârea nr.29 privind stabilire taxa apa-canal in comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.30 privind aprobarea bugetului local al comunei Vulcan pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.31 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala, organizat la nivelul comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.32 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Vulcan, judetul Brasov, a unei suprafete de teren si modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea unei noi pozitii – Vezi detalii
  Hotărârea nr.33 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta si/sau reprezentare juridica pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.34 privind anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Hotărârea nr.35 privind actualizarea pretului contractului de executie lucrari incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Drum comunal Vulcan (Drum Zona Agrement Vulcan si Legatura Zona Agrement – DJ 112 A) – Vezi detalii
  Hotărârea nr.36 privind aprobarea listei preturilor de pornire la licitatiile de masa lemnoasa fasonata la drum auto si a sortimentelor valorificate catre populatie la drum auto si depozit de lemn, productia anului 2019 si a modalitatii de vanzare a acestora – Vezi detalii
  Hotărârea nr.37 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru UAT Vulcan pentru perioada 2019 – 2028 – Vezi detalii
  Anexa la H.C.L. nr.37 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru UAT Vulcan pentru perioada 2019 – 2028 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.38 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vulcan pe trimestrul I, anul 2019 si darea de seama la data de 31.03.2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.39 privind aprobarea repartizarii imobilului situat in localitatea Colonia 1 Mai nr.7, comuna Vulcan, jud. Brasov, fam. Zarnescu Tudor, prin contract de inchiriere – Vezi detalii
  Hotărârea nr.40 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6% – Vezi detalii
  Anexa la H.C.L. nr.40 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6% – Vezi detalii
  Hotărârea nr.41 privind insusirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Solutia e-SCIM”, www.e-scim.ro – Vezi detalii
  Hotărârea nr.42 privind aprobare “Plan de analiza si acoperire a riscurilor generatoare de situatii de urgenta pe raza comunei Vulcan” – Vezi detalii
  Hotărârea nr.43 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINUL CULTURAL VULCAN – Vezi detalii
  Hotărârea nr.53 privind anularea creantelor fiscale pentru persoane fizice – Vezi detalii
  Hotărârea nr.54 privind aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF 101345 Vulcan, nr.cadastral 101345, in suprafata de 406 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Vulcan, domnului Caescu Ioan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.55 privind aprobarea trecerii in domeniul privat al Comunei Vulcan a terenului inscris in CF 100857, nr.topografic 603, 604, 605, situat in Comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.56 privind aprobarea raportului  privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul Primariei Comunei Vulcan, in semestrul I /2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.57 privind aprobarea trecerii in domeniul privat al Comunei Vulcan a terenului inscris in CF 100569, nr.topografic 1929/2/a/1, situat in Comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.58 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie “EXTINDERE SISTEM ILUMINAT PUBLIC” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Vezi detalii
  Hotărârea nr.59 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Vulcan – Vezi detalii
  Hotărârea nr.60 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Vulcan in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Vulcan, pentru anul scolar 2019-2020 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.61 privind acceptarea ofertei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Ciociu Neculai, d-nei Ciociu Ana si a d-lui Rasnoveanu Gheorghe asupra cotelor dansilor din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.62 privind acceptarea ofertei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Axinte Marian-Daniel si a d-nei Axinte Corina-Mihaela asupra cotelor dansilor din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.63 privind acceptarea ofertei de donatie a d-nei Risnovean Niculina, a d-lui Piseu Nicolae-Marian si a d-nei Piseu Claudia-Anisoara a cotelor dansilor din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.64 privind acceptarea ofertei de donatie a d-nei Chirila Ioana-Mihaela a cotei sale din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.65 privind acceptarea ofertei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Ciornohac Ionel si a d-nei Ciornohac Maria asupra cotelor dansilor din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.66 privind acceptarea ofertei de renuntare la dreptul de proprietate a d-lui Risnovean Nicolae si a d-nei Risnovean Magdalena asupra cotelor dansilor din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.67 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul al III-lea 2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.68 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vulcan pe trimestrul al II-lea, anul 2019 si darea de seama la data de 30.06.2019 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.69 privind instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare datorata de utilizatorii fara contract de prestari servicii de salubrizare – Vezi detalii
  Hotărârea nr.70 privind aprobare vanzare teren intravilan inscris in CF 101355 Vulcan, nr. cadastral 101355, in suprafata de 387 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Vulcan, domnului Burlac Ionel – Vezi detalii
  Hotărârea nr.71 privind acceptarea ofertei de renuntare la dreptul de proprietate a d-nei Chiribau Georgeta asupra cotei dansei din terenul intravilan situat in Comuna Vulcan, inscris in CF nr.101307/Vulcan, identificat la A.1 cu nr. cadastral 101307, in suprafata totala de 3.240 mp, in favoarea Comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii

 • Hotărârea nr.2 privind modificarea art.2 si 3 al HCL nr.54/2017 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.3 privind aprobarea preturilor de referinta ale masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan, judetul Brasov, de catre Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A., pentru anul de productie 2018  – Vezi detalii
  Hotărârea nr.4 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa aferent anului 2018, care urmeaza a se recolta/valorifica din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan, judetul Brasov, catre agenti economici atestati, precum si catre populatie – Vezi detalii
  Hotărârea nr.5 privind aprobare valorificare lemn de foc pentru populatie provenit din vreascuri/uscaturi/resturi de exploatare din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.6 privind stabilirea volumului de masa lemnoasa valorificata/familie, pe anul 2018, pentru populatia comunei Vulcan, judetul Brasov, din padurea comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.7 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal  – Construire pensiune – Vezi detalii
  Hotărârea nr.8 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare hidroenergetica MHC Codlea 2 si racordarea la sistemul energetic national – Vezi detalii
  Hotărârea nr.9 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.10 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice in cota de 100% pentru anul scolar 2017-2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.11 privind aprobarea acordarii de burse elevilor Scolii Gimnaziale Vulcan si Colonia 1 Mai si stabilirea cuantumurilor acestora, pentru anul scolar 2017-2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.12 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului de ajutor social, acordat in baza legii nr.416/2001 in anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.13 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul Primariei comunei Vulcan, in semestrul II /2017 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.14 privind aprobarea actului aditional la contractul de concesiune nr.624 din 17.04.1997 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.15 privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.46 /2017 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.16 privind aprobarea rezultatelor financiare pe anul 2017 al Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti, pentru comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.17 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta, pentru participarea la sedintele de consiliu si de comisii de specialitate, pentru consilierii locali – Vezi detalii
  Hotărârea nr.18 privind aprobarea bugetului local al comunei Vulcan pentru anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.19 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotărârea nr.20 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare prin procedura competitive, in comuna Vulcan, judetul Brasov – Vezi detalii
  Hotărârea nr.21 privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a UAT Comuna Vulcan a unor terenuri din comuna Vulcan, satul Colonia 1 Mai, Jud.Brasov – Vezi detalii

 • Hotărârea nr.1 privind acoperirea definitiva a deficitului anului 2016 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.2 privind aprobarea contului de executie bugetara a Comunei Vulcan pe trimestrul al IV-lea al anului 2016 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.3 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului  RA, pentru Comuna Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.4 privind aprobarea rezultatelor financiare pe anul 2016 ale Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului  RA, pentru Comuna Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.5 privind aprobare, restituire sume necuvenite pentru finantarea nerambursabila a proiectului “Retea canalizare, Comuna Vulcan, Judetul Brasov” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.6 privind aprobarea majorarii sumei reprezentind ajutor de inmormantare, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, la 500 lei – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.7 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din cadrul primariei comunei Vulcan, in semestrul al II-lea, 2016 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.8 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2017 pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.9 privind aprobarea programului anual al Comunei Vulcan pentru finantarea nerambursabila a activitatilor, pentru urmatorul program de utilitate publica: Programul “Sportul pentru toti” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.10 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.11 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.12 privind aprobarea bugetului local al Comunei Vulcan pentru anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.13 privind modificarea cotizatiei anuale a Asociatiei Tinutul Barsei  – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.14 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a suprafetei in cota de 396/400 din terenul in suprafata de 505 mp … –
  Hotărârea nr.15 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a suprafetei de 242 mp … –
  Hotărârea nr.16 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a suprafetei de 3.241 mp … –
  Hotărârea nr.17 privind acceptarea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Vulcan a cotei de 10/12 din suprafata de 1460 mp … –
  Hotărârea nr.18 privind aprobare contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a UAT Vulcan – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.19 privind aprobarea prelungirii contractului d-nului Av.Savu Danila in vederea acordarii de servicii juridice pe durata anului 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.20 privind aprobarea contului de executie bugetara a Comunei Vulcan pe trimestrul I, anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.21 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Clubul Sportiv Vulcan in anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.22 privind aprobare vanzare imobile din proprietatea privata a UAT Vulcan – Vizualizează hotărârea